FCT – Impresos

Exempció – Renúncia – Ajornament – Suspensió

Els alumnes venen obligats a realitzar la FCT en el període ordinari establert a la resolució del Conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 (BOIB núm. 095 de 24/06/2010).

L’accés al mòdul implica haver aprovat tots els mòduls professionals (exceptuant el mòdul professional de Projecte als cicles formatius de grau superior).

Existeixen certes circumstàncies personals dels alumnes que poden modificar la realització de la FCT en el període ordinari, i són:

  • Exempció:          Sol·licitar-la 30 dies naturals abans de la sessió d’avaluació on es decideix l’accés o no a la FCT.

Instància per fer la sol·licitud.

  •  Ajornament;       s’ha de sol·licitar un mes abans de l’inici de la FCT o abans del 18 de juny per els cicles on l’inici del període ordinari de FCT sigui el mes de setembre

Instància per fer la sol·licitud.

  •  Renúncia:           s’ha de sol·licitar un mes abans de l’inici de la FCT o abans del 18 de juny per els cicles on l’inici del període ordinari de FCT sigui el mes de setembre.

 La concessió de renúncia significa perdre el dret a l’avaluació a aquest mòdul dins el curs acadèmic.

No implica la pèrdua de convocatòria.

 Instància per fer la sol·licitud.

  •  Suspensió:         S’ha de sol·licitar per part de l’alumne o d’ofici per la Direcció a proposta del tutor/a i/o del Cap d’Estudis Adjunt de FP.

 La sol·licitud se realitza al llarg del desenvolupament de la FCT.

 Instància per fer la sol·licitud.

Comments are closed.