FP dual

L’IES Francesc de Borja Moll imparteix el cicles formatius de grau superior Desenvolupament d’aplicacions web  i Administració de sistemes informàtics i xarxes, en la modalitat alternança a l’empresa, anomenada formació professional dual.

A l següent enllaç podeu trobar tota la normativa estatal i autonòmica.

Normativa FP dual

Les hores presencials al centre tenen una duració diferent al CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web en modalitat presencial, tot i que els 2 primers trimestres del primer curs tenen una durada semblant.

FORMACIÓ DUAL EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
MÒDULS HORES IDIOMA
Sistemes informàtics 85 Català
Base de dades Anglès
Programació 115 Castellà
Llenguatges de Marqus i sist.de gest.infor. 60 Català
Entorns de desenvolupament 45 Castellà
Desenvolupament web en entorn client 63 Català
Desenvolupament web en entorn servidor 80 Castellà
Desplegament d’aplicacions web 45 Català
Disseny d’interfícies web Anglès

Formació i Orientació Laboral

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Els mòduls d’Administració de sistemes informàtics i xarxes són els següents:

PRIMER CURS
MÒDUL HORES IDIOMA
Implantació de sistemes operatius 210 Català
Planificació i administració de xarxes 170 Català
Fonaments de Hardware 100 Català
Gestió de bases de dades 170+90 Anglès
FOL 90 Català
Llenguatges de marques i sistemes de gestió info. 130 Català
SEGON CURS
Administració de sistemes operatius 125 Català
Serveis en xarxa i internet 125 Català
Empresa i iniciativa emprenedora 60 Català
Implantació d’aplicacions web 95+40 Anglès
Administració de sistemes gestors de BDD 60 Català
Seguretat i alta disponibilitat 95 Català

Projecte d’Administració de Sistemes

Informàtics en Xarxa                                                    40

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.