FP dual

L’IES Francesc de Borja Moll imparteix el cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’aplicacions web en la modalitat alternança a l’empresa, anomenada formació professional dual.

A l següent enllaç podeu trobar tota la normativa estatal i autonòmica.

Normativa FP dual

FORMACIÓ DUAL EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
MÒDULS HORES IDIOMA
Sistemes informàtics 85 Català
Base de dades   Anglès
Programació 115 Castellà
Llenguatges de Marqus i sist.de gest.infor. 60 Català
Entorns de desenvolupament 45 Castellà
Desenvolupament web en entorn client 63 Català
Desenvolupament web en entorn servidor 80 Castellà
Desplegament d’aplicacions web 45 Català
Disseny d’interfícies web   Anglès

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.