FP dual

L’IES Francesc de Borja Moll imparteix el cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’aplicacions web en la modalitat alternança a l’empresa, anomenada formació professional dual.

A l següent enllaç podeu trobar tota la normativa estatal i autonòmica.

Normativa FP dual

Les hores presencials al centre tenen una duració diferent al CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web en modalitat presencial.

FORMACIÓ DUAL EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
MÒDULS HORES IDIOMA
Sistemes informàtics 85 Català
Base de dades Anglès
Programació 115 Castellà
Llenguatges de Marqus i sist.de gest.infor. 60 Català
Entorns de desenvolupament 45 Castellà
Desenvolupament web en entorn client 63 Català
Desenvolupament web en entorn servidor 80 Castellà
Desplegament d’aplicacions web 45 Català
Disseny d’interfícies web Anglès

Formació i Orientació Laboral

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.