Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Competències professionals

Processar mostres histológicas i citològiques, seleccionar i fer l’aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necropsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o metge-legal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d’optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Àmbit professional i de treball

El tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic exerceix la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en
especialitzada, així com en centres de recerca. Realitzen el seu treball sota la supervisió del facultatiu
corresponent.
La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració sanitària estatal.

Sortides professionals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia.
 Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia.
 Citotécnico.
 Ajudant de forensía.
 Prosector/a de autòpsies clíniques i metge-legals.
 Tanatopractor/a.
 Col·laborador /a i assistent en biologia molecular.
 Col·laborador/a i assistent de recerca

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

1r Curs

Gestió de mostres biològiques 185h
Tècniques generals de laboratori  175h
Biologia molecular i citogenètica  170h
Fisiopatologia general  190h
Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

 90h

60h

Mòdul en anglès  90h
2n Curs

Necròpsies

 

60h

Processament citològic i tisular  180h
Citologia ginecològica  160h
Citologia general  160h
Mòdul en anglès  40h
Formació en centres de treball

Projecte de laboratori clínic i biomèdic

 400h

40h

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10064.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8436.pdf

Comments are closed.