Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Competències professionals

Processar mostres histológicas i citològiques, seleccionar i fer l’aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necropsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o metge-legal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d’optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Àmbit professional i de treball

El tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic exerceix la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en
especialitzada, així com en centres de recerca. Realitzen el seu treball sota la supervisió del facultatiu
corresponent.
La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració sanitària estatal.

Sortides professionals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia.
 Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia.
 Citotécnico.
 Ajudant de forensía.
 Prosector/a de autòpsies clíniques i metge-legals.
 Tanatopractor/a.
 Col·laborador /a i assistent en biologia molecular.
 Col·laborador/a i assistent de recerca

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

CFGS. ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC
PRIMER CURS
MÒDUL HORES IDIOMA
Gestió de mostres biològiques 185 Català
Tècniques generals de laboratori 175 Català
Biologia molecular i citogenètica 260 Anglès
Fisiopatologia general 190 Català
Formació i orientació laboral 90 Català
Empresa i iniciativa emprenedora 60 Català
SEGON CURS
Necròpsies 60 Català
Processament citològic i tisular 180 Català
Citologia ginecològica

Citologia general

160

200

Català

Anglès

Formació en centres de treball 400
Projecte de laboratori clínic i biomèdic 40 Català

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10064.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8436.pdf

Comments are closed.