PROVES LLIURES 2017

Les proves lliures són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior i les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu, en règim d’ensenyament lliure.

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats per impartir cicles formatius han de realitzar proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de cadascun dels cicles que es cursen presencialment en el centre.

Els centres tenen l’obligació d’acceptar totes les sol·licituds d’inscripció per fer proves lliures que rebin i de realitzar les proves dels mòduls que s’imparteixen de forma presencial en el centre.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle. S’exceptuen el mòdul Formació en centres de treball de tots els cicles i el mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior.

La informació del procés està recollida a la següent pàgina web:  http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocatoria_2017/

La inscripció implica el pagament de unes taxes que s’ha de fer a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) seguint les instruccions que podeu veure en la web (www.atib.es).

El pagament el podeu efectuar via telemàtica a la web esmentada, o a les entitat bancàries que s’especifiquen a l’imprès

Les taxes per a proves lliures de Formació Professional són:

 1. Per cada mòdul d’un cicle de grau mitjà: 8.87 euros         imprès model 046 (concepte 04C)
 2. Per cada mòdul d’un cicle de grau superior: 12,19 euros  imprès model 046 (concepte 04C)

Estan exempts del pagament d’aquesta taxa les persones que es presentin a les proves en situació d’atur, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i els membres de famílies nombroses, sempre que el demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

El calendari de les proves és

 1. Inscripció del 22 de febrer al 8 de març de 2017  adjuntant la documentació de complir els requisits i l’ Imprès (original i còpia) i copia pagament de les taxes.
 2. Termini de realització de les proves lliures del 2 al 31 de maig de 2017.

L’alumnat que té mòduls del cicles LOGSE ha de comprovar on es realitzen les proves.

La sol·licitud s’ha de formalitzar per duplicat en l’imprès oficial, que han de facilitar tots els centres educatius públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional.

 

Les persones que per les seves condicions físiques i/o sensorials necessitin una adaptació de les condicions en què s’han de realitzar les proves, ho han de fer constar a la sol·licitud.

 

Instancia inscripcio proves lliures 2013_ca.pdf Inscripció proves lliures 2017 (Català)

Instancia inscripcio proves lliures 2013_es.pdf Inscripción pruebas libres 2017 (Castellano)

 

A la sol·licitud esmentada s’ha d’adjuntar la documentació que sigui d’aplicació d’entre totes les que figuren a continuació:

 1. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació de què disposin (DNI, passaport…).
 2. Per acreditar el requisits d’accés al cicle formatiu s’ha d’aportar, original i copia, algun d’aquests documents:
  1. Títol oficial que permet l’accés al cicle o el resguard d’haver fet el pagament per obtenir-lo.
  2. Certificació acadèmica que indica que s’han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu.
  3. Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d’accés mitjançant prova.
 3. Si els requisits d’accés no es poden acreditar documentalment durant el període d’inscripció, s’han de lliurar al president de la comissió a l’inici de la primera prova; en cas de no presentar-ho no tindran dret a fer la prova.
 4. Les persones que no tenen els requisits acadèmics o les acreditacions que donen accés directe al cicle formatiu, han superat un o més mòduls monogràfics d’un cicle i s’inscriuen per realitzar proves lliures d’altres mòduls d’aquest mateix cicle han d’aportar original i còpia del certificat que ho acredita.
 5. Les persones que demanen l’adaptació de les condicions en que s’han de realitzar les proves, ateses les seves condicions físiques i/o sensorials, han de presentar el certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

Font: Resolució Conselleria Educació (pàgina web).

Comments are closed.