CFGM Emergències i protecció civil

Títol que s’obté

Tècnic en Emergències i Protecció Civil

Competències professionals

Mantenir i comprovar el funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció i intervenció davant riscos d’incendis i emergències.
Realitzar les actuacions de vigilància i extinció d’incendis forestals, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
Realitzar l’extinció d’incendis urbans, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
Realitzar la intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
Realitzar la inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències, complint la normativa vigent.
Realitzar les activitats de salvament i rescat de víctimes, utilitzant els mitjans i tècniques adequats en condicions de seguretat.
Realitzar l’atenció sanitària inicial en situacions d’emergència, seguint protocols establerts.
Realitzar el suport psicològic en situacions d’emergència, seguint protocols establerts.
Coordinar els equips i unitats per a la intervenció en emergències i protecció civi

Àmbit professional i de treball

Capatàs/Encarregat d’extinció d’incendis forestals.
Bomber forestal.
Vigilant d’incendis forestals.
Bomber de serveis municipals.
Bomber de serveis provincials.
Tècnic en emergències de les FF.AA.
Bomber d’altres serveis en ens públics, entre uns altres.
Bomber d’aeroports.
Bomber d’empresa privada.
Bomber de serveis de comunitat autònoma.
Bomber de serveis mancomunats.
Bomber de serveis consorciats.

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de serveis de prevenció i extinció d’incendis forestals i recolzo en contingències del mitjà natural i rural i Protecció Civil, així com en els serveis públics (estatals, autonòmics i locals) d’atenció d’emergències i cossos de bombers, desenvolupant la seva activitat com a treballador dependent de les administracions públiques o en empreses privades.

Material necessari i requisits dels alumnes

Alumnes de 1r curs:

Botes ignífugues + anti-tall (mixtes)

Guants: feina nivell 2 de cuiro, guants anti-tall

mono/buzo ignífug.

Alumnes de 2n curs:

Botes ignífugues + antitall (mixtes)

Guants: feina nivell 2 de cuiro, guants anti-tall

GENERAL:

Dipòsit de fiança pel casc de 50 euros (1er i 2n)  i l’epi (alumnes de 2n)

Els alumnes de 2n curs, una vegada finalitzats i aprovats el mòduls teòrics hauran de realitzar el field test (prova d’esforç) per comprovar l’aptitud per fer les FCT en intervenció a incendis forestals, en cas de no passar-la només podrien realitzar la prevenció i vigilància d’incendis forestals podent realitzar totes les hores de FCT.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

CFGM. EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
PRIMER CURS
MÒDULS HORES IDIOMA
Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències 140 Català
Empresa i iniciativa emprenedora 60 Català
Intervenció operativa  en extinció d’incendis urbans 240 Català
Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 210 Català
Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències 70 Català
Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat 240 Català
SEGON CURS
Coordinació d’equips i unitats d’emergències 150 Català
Formació en centres de treball 400 Català
Formació i orientació laboral 90 Català
Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic 170 Català
Suport psicològic en situacions d’emergència 60 Català
Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals 170 Català

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD del títol:

RD del títol 907/2013 (BOE 17.12.2013)

Ordre de currículum ECD/1523/2015 (BOE 28.07.2015)

Comments are closed.