Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

Competències professionals

Realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant-ne els resultats teòrics, perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic i/o orientats a la investigació, actuant sota normes de qualitat, seguretat i ambientals, organitzant  i administrant les àrees assignades  en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball

 • Atenció primària i comunitària: laboratori de diagnòstic clínicde centres de salut.
 • Centres hospitalaris: serveis de microbiologia, hematologia i hemoteràpia, bioquímica, inmunologia, farmàcia hospitalària i laboratoris de serveis de medicina i cirugia esperimental.
 • Laboratoris extrahospitalaris: de suport al diagnòstic clínic, de seguiment i control d’alteracions analítiques i d’anàlisis preventives en medicina d’empresa.
 • Indústries: en laboratoris d’indústria alimentària, farmacèutica, cosmètica i d’altres indústries o entitats amb laboratori d’investigació.
 • Altres sectors productius: laboratoris d’instituts anatomicoforenses, instituts de toxicologia, centres d’experimentació animal, delegacions comercials de productes hospitalaris i farmacèutics

Sortides professionals

 • Tècnic en laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic en laboratori d’investigació i experimentació
 • Tècnic en laboratori de toxicologia
 • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

1r Curs

Gestió de mostres biològiques 185h
Tècniques generals de laboratori  175h
Biologia molecular i citogenètica  170h
Fisiopatologia general  190h
Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

 90h

60h

Mòdul en anglès  90h
2n Curs

Anàlisi bioquímica

 

170h

Tècniques d’immunodiagnòstic  100h
Microbiologia clínica  145h
Tècniques d’anàlisi hematològica Tutoria  145h
Mòdul en anglès  40h
Formació en centres de treball

Projecte de laboratori clínic i biomèdic

 400h

40h

 

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:Accés a altres estudis

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Comments are closed.