Desenvolupament d’Aplicacions Web (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web

Competències professionals

Desenvoulpar, implantar i mantenir aplicacions web, independentment del model emprat i emprant tecnologies específiques, garantitzant l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte llunyà com propi, realitzant el seu treball a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet)

Sortides professionals

  • Programador web
  • Programador multimèdia
  • Desenvolupar aplicacions en entorns web

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

CFGS. DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
PRIMER CURS
MÒDULS HORES IDIOMA
Sistemes informàtics 170 Català
Bases de dades 170+90 Anglès
Programació 230 Català
Llenguatges de marques i sistemes de gestió info. (Mòdul de suport) 120 Català
FOL 90 Català
Entorns de desenvolupament 90 Català
SEGON CURS
Desenvolupament web en entorn client 125 Català
Desenvolupament web en entorn servidor 160 Castellà
Desplegament d’aplicacions web 90 Català
Disseny d’interfícies web 125+40 Anglès
Empresa i iniciativa emprenedora 60 Català
Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web 40
Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Comments are closed.