Desenvolupament d’Aplicacions Web (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web

Competències professionals

Desenvoulpar, implantar i mantenir aplicacions web, independentment del model emprat i emprant tecnologies específiques, garantitzant l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte llunyà com propi, realitzant el seu treball a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i internet)

Sortides professionals

  • Programador web
  • Programador multimèdia
  • Desenvolupar aplicacions en entorns web

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

Curs Mòdul Hores anuals
1r Sistemes Informàtics 170
1r Bases de dades 170
1r Programació 230
1r Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 120
1r Entorns de desenvolupament 90
1r Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 90
1r Formació i orientació laboral 90
2n Desenvolupament web en entorns client 125
2n Desenvolupament web en entorns servidor 85
2n Desplegament d’aplicacions web 70
2n Disseny d’interfícies web 95
2n Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 40
2n Empresa i iniciativa emprenedora 60
2n Hores reservades per al mòdul en anglès 40
2n Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Comments are closed.