Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Competències professionals

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relació amb els clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns de l’abast d’internet, extranet o intranet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Sortides professionals

  • Configurar i explotar sistemes informàtics
  • Gestionar bases de dades
  • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades
  • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives
  • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil
  • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM
  • Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM
  • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

Curs Mòdul Hores anuals
1r Sistemes Informàtics 170
1r Bases de dades 170
1r Programació 230
1r Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 120
1r Entorns de desenvolupament 90
1r Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 90
1r Formació i orientació laboral 90
2n Desenvolupament d’interfícies 125
2n Programació multimèdia i dispositius mòbils 85
2n Programació de serveis i processos 70
2n Sistemes de gestió empresarial 95
2n Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 40
2n Accés a dades 125
2n Empresa i iniciativa emprenedora 60
2n Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 40
2n Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Comments are closed.