Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE-Distància i Presencial)

Títol que s’obté

Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa

Competències professionals

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Àmbit professional i de treball

A l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet)

Sortides professionals

 • Responsable d’informàtica
 • Tècnic/a en serveis d’Internet
 • Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
 • Personal de suport i suport tècnic
 • Tècnic en teleassistència
 • Tècnic/a en administració de bases de dades
 • Tècnic/a de xarxes
 • Supervisor de sistemes
 • Tècnic/a en serveis de comunicacions
 • Tècnic/a en entorns web

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

Curs Mòdul Hores anuals
1r Planificació i administració de xarxes 170
1r Implantació de sistemes operatius 210
1r Fonaments de maquinari 100
1r Gestió de bases de dades 170
1r Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 130
1r Formació i orientació laboral 90
1r Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 90
2n Administració de sistemes operatius 125
2n Serveis de xarxa i internet 125
2n Implantació d’aplicacions web 95
2n Administració de sistemes gestors de bases de dades 60
2n Seguretat i alta disponibilitat 95
2n Empresa i iniciativa emprenedora 60
2n Hores reservades per al mòdul impartit en anglès 40
2n Formació en centres de treball 400
2n Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa 40

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Comments are closed.