LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES ADEMESES PER ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL CURS 2019/20

Contra la llista definitiva de persones admeses i excloses es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs exhaureix la via administrativa.

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, mitjançant l’Oficina d’Escolarització, ha de dur a terme el procediment de crida única per tal d’oferir les places que restin vacants dels ensenyaments de formació professional, en primer lloc a les persones sol·licitants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions sol·licitades en el període ordinari d’admissió. A aquest efecte, s’ha de fer una crida única dels cicles de formació professional bàsica i de grau mitjà els dies 2, 3 i 4 de setembre de 2019, i de grau superior els dies 5 i 6 de setembre de 2019.

 

F.P.

MATRÍCULA DE LES PERSONES ADMESES

DIES 18, 19 i 22 DE JULIOL

de 9 a 13h

 

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

LLISTA DEFINITIVA FP BÀSICA

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS FP GRAU MITJÀ

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS FP GRAU SUPERIOR

LLISTA DEFINITIVA GRAU MITJÀ PENDENTS DE SETEMBRE

LLISTA DEFINITVA GRAU SUPERIOR PENDENTS DE SETEMBRE

LLISTA DEFINITVA FP DUAL

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.